Tussendoelen

Tussendoelen in het kort


De DTT is gebaseerd op de tussendoelen voor Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen.   Voor het leerlingvolgsysteem en voor de doorlopende leerlijnen zijn deze doelen ook belangrijk.

Deze tussendoelen zijn in een conceptversie gepubliceerd.  

Voor het kernvak Engels zijn de doelen gebaseerd op het ERK.  Ze zijn belangrijk voor de onderbouw maar ook voor de bovenbouw. Ze markeren namelijk het eindniveau van de onderbouw en het beginniveau van de bovenbouw. 

Deze tussendoelen zijn nieuw.  Ze zijn niet gebaseerd op de meer richtinggevende en zeer algemene kerndoelen van de onderbouw en de eindtermen van het examen.

De tussendoelen voor vmbo zijn voor februari van leerjaar 2, de periode waarin de DTT plaats zal vinden.  Voor havo/vwo is dat februari van  leerjaar 3.

Punt voor punt

 •      Er zijn tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen.
 •      De 128 tussendoelen voor Engels zijn gebaseerd op het ERK.
 •      Tussendoelen zijn iets anders dan kerndoelen en de eindtermen.
 •      De doelen worden per algemene maatregel van bestuur door de Minister vastgesteld.
 •      Ze zijn voor Engels in de onderbouw en de bovenbouw belangrijk.
 •      De doelen zijn de basis voor de tussentijdse toetsing, maar ook van belang voor het leerlingvolgsysteem.
 •      De doelen markeren per schooltype het beginniveau van de bovenbouw.
 •      De doelen zijn afgeleid van het examenniveau.
 •      Scholen kunnen deze doelen nu al opnemen in het vakleerplan.
 •      De tussendoelen voor vmbo en voor havo/vwo zijn qua niveau heel verschillend.
Tussendoelen-1
Hieronder als voorbeeld Domein E, schrijven, uit de tussendoelen Engels VMBO.  Wat heel fijn is: ook de tekstkenmerken zijn opgenomen. Met rood, blauw en zwart worden de overeenkomsten en verschillen duidelijk aangegeven. 


tussendoelen-engels-vmbo-onderbouw-vo (3)

Voor alle tussendoelen voor Engels, kijk op 

www.slo.nl/nieuws/00291/

Deze tussendoelen worden geformuleerd op diverse beheersingsniveaus (vmbo bb, kb, gl-tl, havo en vwo), zodat de inhoud van de toets voor iedere leerling een gepaste uitdaging biedt, en vormen de basis voor de diagnostische tussentijdse toets aan het eind van de onderbouw. De tussendoelen worden geënt op de kerndoelen van de onderbouw, de referentieniveaus, de eindtermen en voor Engels op het Europees Referentiekader (ERK).


Concept-tussendoelen kernvakken onderbouw vo

Deze tekst is overgenomen van de site van SLO  

SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen tussendoelen ontwikkeld. Deze nog niet wettelijk vastgestelde tussendoelen worden op verzoek van het Ministerie van OCW toch alvast openbaar gemaakt om het onderwijsveld de gelegenheid te geven om het onderwijsaanbod en methodes op de tussendoelen aan te passen en hier ervaringen mee op te doen.

SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW concept-tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen ontwikkeld die als basis kunnen gaan dienen voor diagnostische tussentijdse toetsen. 
 

Achtergrond van deze doelen

 Als vervolg op het actieplan Beter Presteren zijn de tussendoelen gemaakt voor de onderbouw vo, voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Deze tussendoelen zijn geënt op 

 1. de kerndoelen van de onderbouw
 2. de eindtermen 
 3. Europees Referentiekader (ERK)

  

De tussendoelen moeten heldere leerdoelen zijn, met duidelijke beheersingsniveaus. Bij het opstellen van de tussendoelen is men terug gaan werken van het examen naar het eind van de onderbouw. De tussentoets die dan plaats zal vinden geeft aan of de leerling op schema ligt op weg naar het eindexamen.  

Tussendoelen geven de docent houvast bij het maken van gefundeerde keuzes.

.


Bij de tussendoelen Engels  is een differentiatie aangebracht tussen 2 vmbo-bbl, 2 vmbo-kb/gl/tl, 3 havo en 3 vwo.  

Vmbo-bb 2 = A1
Vmbo-kgt 2 =A2
Havo/vwo 3 = B1 
 
Voor de vaardigheid schrijven 2 vmbo-bbl wijkt het niveau af en bevindt zich tussen A0 en A1. 


 

   

 

2015                                                                                                                                                    jonomul@me.com