Tussendoelen

Update pagina volgt.

Ondertussen, de

Tussendoelen in het kort

De SLO heeft voor de talen waardevolle tussendoelen gemaakt voor de kernvakken van de onderbouw, en dus ook voor Engels. 

Voor het Engels zijn de doelen gebaseerd op het ERK.  Ze zijn belangrijk voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Ze markeren namelijk het eindniveau van de onderbouw en het beginniveau van de bovenbouw. 

De tussendoelen voor het vmbo zijn voor einde leerjaar 2.  Voor havo/vwo is dat einde leerjaar 3.

Punt voor punt

  •      Er zijn tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen.
  •      De 128 tussendoelen voor Engels zijn gebaseerd op het ERK.
  •      Tussendoelen zijn iets anders dan kerndoelen en de eindtermen.
  •      Ze zijn voor Engels het streefniveau van de onderbouw en het beginniveau van de bovenbouw.
  •      De doelen zijn de basis voor de tussentijdse toetsing, maar ook van belang voor het leerlingvolgsysteem en formatieve assessment.
  •      Scholen kunnen deze doelen opnemen in het vakleerplan.

Voor alle tussendoelen voor Engels, kijk op 

www.slo.nl/nieuws/00291/

Deze tussendoelen zijn geformuleerd op diverse beheersingsniveaus (vmbo bb, kb, gl-tl, havo en vwo), zodat de inhoud van de toets voor iedere leerling een gepaste uitdaging biedt, en vormen de basis voor een diagnose - een soort  tussentijdse toets - aan het eind van de onderbouw. De tussendoelen worden geënt op de kerndoelen van de onderbouw, de referentieniveaus, de eindtermen en voor Engels op het Europees Referentiekader (ERK).

 

Achtergrond van deze doelen

 Als vervolg op het actieplan Beter Presteren zijn de tussendoelen gemaakt voor de onderbouw vo, voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Deze tussendoelen zijn geënt op 

  1. de kerndoelen van de onderbouw
  2. de eindtermen 
  3. Europees Referentiekader (ERK)

  

De tussendoelen moeten heldere leerdoelen zijn, met duidelijke beheersingsniveaus. Bij het opstellen van de tussendoelen is men terug gaan werken van het examen naar het eind van de onderbouw. De tussentoets die dan plaats zal vinden geeft aan of de leerling op schema ligt op weg naar het eindexamen.  

Tussendoelen geven de docent houvast bij het maken van gefundeerde keuzes.

.


Bij de tussendoelen Engels  is een differentiatie aangebracht tussen 2 vmbo-bbl, 2 vmbo-kb/gl/tl, 3 havo en 3 vwo.  

Vmbo-bb 2 = A1
Vmbo-kgt 2 =A2
Havo/vwo 3 = B1 
 
Voor de vaardigheid schrijven 2 vmbo-bbl wijkt het niveau af en bevindt zich tussen A0 en A1. In de nieuwste versie van het ERK basisdocument is er sprake van een A0.5 niveau. 

 


 

   

 

2018                                                                                                                                                   jonomul@me.com