De DTT

Kernvaktoetsing voor beginners

  

 • Alle scholen kunnen in de toekomst diagnostische tussentijdse toetsen (DTT) afnemen, voor Engels, Nederlands en wiskunde/rekenen.
 • De DTT is een innovatieve toets: gepersonaliseerd, adaptief, digitaal.
 • Pilot. Vanaf september loopt een meerjarige DTT pilot met zo'n 250 scholen.
 • De toets meet kennis en vaardigheden op het terrein van de 'doorstroomrelevante vakken' Nederlandse taal, Engelse taal en wiskunde, en op het terrein van rekenen.
 • Het betreft landelijke diagnostische tussentijdse toetsen voor de onderbouw in het VO (2 vmbo en 3 havo/vwo) voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde/rekenen. 
 • De DTT is diagnostisch.
 • De DTT is methode-onafhankelijk.
 • De DTT wordt op verschillende niveaus aangeboden, met overlap tussen aangrenzende niveaus. 
 • De DTT is een adaptieve toets.  Dit betekent dat elke leerling een toets op maat krijgt: afgestemd op zijn eigen individuele niveau.
 • De toets is digitaalDe gegeven antwoorden worden direct geanalyseerd. De analyse bepaalt de vervolgvragen. Alle opgaven samen geven een gedetailleerd en relevant inzicht in de sterke punten en aandachtspunten van een leerling.
 • De DTT wordt digitaal afgenomen via het nieuwe ICT-platform FACET
 •  Scholen kunnen de leerlingen laten starten op vijf leerniveaus: vmbo-basisberoepsgericht,  vmbo-kaderberoepsgericht, vmbo-gemengd/theoretisch, havo en vwo. Het ligt voor de hand om een havo-leerling op havo-niveau te laten starten. Maar er kunnen redenen zijn om bijvoorbeeld te starten op vwo-niveau, bijvoorbeeld als de school een sterk vermoeden heeft dat de leerling voor een vak veel meer aankan.Wie zit achter de DTT?

OCW. Vanaf 2010 is er door allerlei instanties al heel wat werk verzet om de DTT te ontwikkelen.

The wizard of Oz

Het ministerie van OCW is de DTT Wiz. Zij is uitvinder en opdrachtgever van de DTT en vindt het belangrijk dat er in samenspraak met scholen een DTT wordt ontwikkeld 'die van toegevoegde waarde' is. Ook is OCW verantwoordelijk voor alle wetgeving rondom de DTT. Dat liep eerst niet vlot, omdat de Kamer niks voelde voor weer een algemene toetsverplichting. OCW  heeft afgelopen zomer besloten die verplichting op de DTT af te nemen in te trekken, maar gaat volop door met de ontwikkeling en introductie van de DTT. Nu ligt het accent helemaal op wat men 'gepersonaliseerd onderwijs' noemt. 

Wie is de DTT regisseur?

Het College voor Toetsen en Examens is de onderbaas. Zij regelen namelijk:

 • tijdsduur en aard van de toets
 • wijze waarop en periode waarbinnen de toets wordt afgenomen 
 • toegestane hulpmiddelen
 • toetswijzers 
 • laten maken (ontwerpen) van de opgaven en het vaststellen daarvan 
 • beoordelingsnormen
 • bijbehorende scores

Wie maakt de toetsen  

Stichting Cito (dus niet de BV Cito) ontwikkelt de DTT onder regie van het CvTE. De toets moet aan bepaalde criteria voldoen, met name op het gebied van adaptiviteit en diagnostiek, zodat hij in de dagelijkse praktijk een effectief hulpmiddel vormt voor scholen in het voortgezet onderwijs. 

Wie beschrijft de grote lijnen?

SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) heeft al de tussendoelen gemaakt. In de komende jaren heeft de SLO een nieuwe DTT opdracht:  passende hulpmiddelen waarmee leerkrachten de uitkomsten van de DTT kunnen omzetten naar het onderwijsleerproces.


Op de achtergrond werken mee, onder anderen

Universiteit Twente

Het project ‘Datateams’ van de Universiteit Twente werkt met behulp van de DATATEAM® methode aan opbrengstgericht werken op circa 35 schoollocaties door het hele land. Er wordt onder andere samengewerkt met de stichting Carmel College.

Maastricht University

Bij het project Inventaar binnen het KAANS-programma van de Maastricht University zijn alle circa 40 scholen voor voortgezet onderwijs in Limburg betrokken. Het project werkt met gerichte vragenlijsten en toetsen aan antwoorden op de vraag hoe scholen de ontwikkeling van iedere leerling optimaal kunnen stimuleren.

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht werkt in het Dataproject aan de analyse van schooldataten behoeve van opbrengstgericht werken. De universiteit werkt hierin samen met twee schoolbesturen in de regio Utrecht.


Nog meer achtergrondinformatie

Waarom een DTT? Het gaat om inzicht krijgen in waar een leerling staat op weg naar het examen en op welke punten een leerling zich nog kan verbeteren/verdiepen.

Vijf leerniveaus. De DTT wordt op verschillende niveaus aangeboden, met overlap tussen aangrenzende niveaus. 

Prijs. De DTT wordt kosteloos door de minister ter beschikking gesteld aan alle scholen.

Een selectie uit de tussendoelen wordt getoetst.  

Organisatie. De organisatie van de toetsen verloopt min of meer zoals bij de centrale examens, dus onder regie van het CvTE.


Veelgestelde vragen over de DTT

Veelgestelde vragen

Op de CvTE (eind september 2014) site staan deze 'veelgestelde vragen' met betrekking tot de DTT.

 

 

 

 Voorbeeld leerlingrapportage schrijfvaardigheid Engels

2015                                                                                                                                                    jonomul@me.com