Prestatiebox


Ook voor Engels is veel geld beschikbaar

Gelukkig is er-  ook voor Engels -  geld  om het vakniveau te verbeteren. Elke school krijgt flink wat middelen via de regeling

Prestatiebox VO

Dit jaar gaat het om  €146 per leerling. Een school met 1000 leerlingen krijgt dus €146.000.

Elk jaar in de maand maart wordt het geld op de rekening van de school gestort. Zorg ervoor dat  dit geld niet alleen voor Nederlands en wiskunde/rekenen wordt gebruikt. 

Op veel scholen is er grote behoefte aan bijvoorbeeld nieuwe frisse Engelse titels voor zowel klassikaal als individueel gebruik. Of aan ERK scholing, nieuwe leermiddelen, tijd om als sectie Engels te overleggen, toetsmateriaal, het ontwikkelen van taalbeleid voor Engels en andere vakken, het bezoeken van conferenties. Allemaal goede doelen voor het geld van Prestatiebox. Wees erbij voordat het uitgegeven is! 

Ook heel verstandig om navraag te doen bij de schoolleiding naar het beleid ten aanzien van de besteding van dit geld.

Waar heb je geld en tijd voor nodig?

Recent onderzoek maakt duidelijk dat  veel docenten (meer dan de helft) aangeven  geld en tijd te willen investeren in:  

·      overlegtijd voor de sectie

·      scholing van de sectie

·      versterking van het leesonderwijs (onderbouw en bovenbouw)

·      het aanschaffen van nieuwe leesboeken

·      het invoeren en leren gebruiken van een leerlingvolgsysteem voor Engels

·      kennismaking met de nieuwe tussendoelen voor de onderbouw

30-50% wil geld en tijd voor

·      meer lesuren

·      digitale toetsing

·      examentraining

15-30% wil geld en tijd voor

·      EIBO, betere aansluiting op Engels in het basisonderwijs

·      steunlessen  voor Engels.

 

Achtergrond informatie Prestatiebox

Het kabinet heeft  voor het voortgezet onderwijs beleidsprioriteiten  uitgewerkt in de actieplannen Beter Presteren en Leraar 2020. Voor de komende periode is een belangrijke ambitie dat de prestaties van de leerlingen over de hele linie omhoog gaan.  Het Actieplan Beter Presteren dat OCW  met de VO raad heeft afgesloten in een Bestuursakkoord bevat een beperkt aantal gerichte maatregelen.  Daarvoor is vanaf 2012 tot 2015 extra subsidie beschikbaar via de Regeling Prestatiebox.

Het gaat om  vijf landelijke speerpunten:

1.Leerlingen behalen goede prestaties op de kernvakken én worden breed gevormd. Er zal gericht worden ingezet op de kernvakken Nederlands, Engels, Wiskunde/rekenen, waardoor de leerprestaties van alle leerlingen op die vakken aantoonbaar verbeteren.

2.Scholen werken systematisch aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen, dat wil zeggen dat ze opbrengstgericht werken. Ten minste 50% van de scholen zal in 2015 voldoen aan alle criteria die de Inspectie hanteert voor ‘opbrengstgericht werken’.

3.Alle leraren zijn in staat opbrengstgericht te werken en het onderwijs af te stemmen op verschillen binnen de klas, niet alleen ten behoeve van de gemiddelde leerlingen, maar ook van de cognitief zwakkere en sterkere leerlingen.

4.Op de scholen is sprake van een ambitieuze leercultuur waar excellentie wordt gestimuleerd en hoogbegaafdheid wordt ondersteund. De leerprestaties van de 20% best presterende vwo-leerlingen stijgen aantoonbaar.5.Op scholen is sprake van een lerende cultuur, waarin het niet alleen draait om het leren van leerlingen, maar ook om het leren van leraren en schoolleiders. Alle leraren en schoolleiders moeten gaan voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen en systematisch werken aan hun bekwaamheidsonderhoud (professionalisering). Goed HRM-beleid is daarvoor een voorwaarde.

Op basis van een midterm review zal uiterlijk 1 november 2013 worden besloten of de regeling ongewijzigd blijft voor de jaren 2014 en 2015 of dat de beschikbaar gestelde middelen onder andere en/of striktere voorwaarden worden toegekend. Het is eveneens mogelijk dat het ondersteuningsprogramma “Scholen aan Zet’ wordt aangepast. Bij onvoldoende voortgang voeren de ondertekenaars van het bestuursakkoord in ieder geval overleg over de oorzaken van het gebrek aan voortgang en welke acties nodig zijn om tot verbetering te komen op sectorniveau.

Voor de periode 2012 tot en met 2015 wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Het gaat om een bedrag van 136 miljoen in 2013, 132 miljoen in 2014 en 133 miljoen in 2015. De beschikbare middelen uit de prestatiebox worden jaarlijks uiterlijk in de maand maart aan alle scholen verstrekt op basis van een bedrag per leerling.  Voor 2013 is dit bedrag €146 per leerling.

Voor leerlingen in vwo 4, 5 en 6 komt daar  12 miljoen bovenop, ter bevordering van  excellentie/ hoogbegaafde leerlingen; dat is  € 100 per leerling.  

De aanvullende bekostiging wordt ambtshalve verstrekt. Scholen hoeven dus geen aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor de aanvullende bekostiging in het kader van deze regeling.

2013                                                                                                                                                    jonomul@me.com