Onderbouw

Onderbouw, pre-A1-A2+


curriclum nu is hard aan het werk om de contouren van de toekomst in beeld te brengen, ook voor de onderbouw van vmbo, havo en vwo.

Het ontwikkelteam Engels/MVT moet in beeld brengen wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van de onderbouw. Samenhang, duidelijkheid en doorlopende leerlijnen zijn daarbij de sleutelbegrippen. De huidige globale kerndoelen voor de onderbouw worden grondig aangepast.  

Uit Visiestuk LT, p 5

De kerndoelen worden specifieker gedefinieerd (zowel voor de talige als deculturele component). De verschillende taalvaardigheden in het vo worden even zwaar gewogen.

Wat dit betekent voor de moderne vreemde talen is nog niet op detailniveau bekend, maar het Visiestuk van Levende Talen geeft aan dat de streefniveaus voor de onderbouw veel duidelijker moeten worden vastgesteld. Het ERK geldt daarbij  als leidraad.


Pre-A1 

Het Companion Volume beschrijft een nieuw niveau, onder het A1 niveau. Je zou het ook wel A0,5

What’s in a name? Pre-A1, of liever A0,5.  En daaronder? A0 bestaat ook. 


44 descriptoren voor Pre-A1Nieuwe methodes voor Engels in de onderbouw

Kern Engels  uitgever Boom vo    

   verschijningsdata 2019

Wired    uitgever Blink

   verschijningsdata 2019

Engels Vervolg A1   uitgever DeviantLezen in de onderbouw en het ERK

Maar liefst 3 bedrijven bieden leesboekjes aan met ERK aanduidingen.

Leesboeken,  Practicum Educatief

Lezen voor iedereen,   Eenvoudig communiceren

Engelse Boeken A0,5 tot A2/B1, The CIBookshop

Mis je iets van een Nederlands uitgever? Laat het weten


Commerciële leerlingvolgsystemen Engels, onderbouw VO 2019

Citovolgsysteem, Arnhem

Diatoetsen (voorheen Diataal), Groningen

Toets.nl, Bureau ICE, Culemborg   folder

Deze bedrijven bieden digitale toetsen voor Engels in de onderbouw, gebaseerd op het ERK.  

Belangrijke aandachtspunten: Is de toets adaptief? Kan de toets op elk gewenst moment worden ingezet? Kan het gemaakt worden op alle gangbare computer platforms? Summatieve toetsing, of ook formatieve toetsing? 


Andere aanbieders van onderbouwtoetsen voor Engels

Language Level Assessment (LLA), Deviant, Amersfoort

A-vision,  DTT, Apeldoorn

Learnbeat, Leiden


Leerroutes en ijkpunten voor Engels in de onderbouw

Nieuwe ERK descriptoren en Tussendoelen SLO

Voor de onderbouw - zeker voor het vmbo in de BB en KT, is de nieuwe ‘pre-A1’  niveau en ook de ERK Descriptors of Language Competences for Young Learners' zeer interessant.  

Daarnaast zijn de tussendoelen voor Engels ook bruikbaar voor de doorlopende leerlijnen en leerlingvolgsystemen vanaf de brugklas vmbo G/T en havo/vwo. 

ERK descriptoren young learners

De Raad van Europa heeft in 2018 een belangwekkend ERK document uitgebracht: Descriptors of Language Competences for Young Learners. Deel 1 is vooral interesant voor EIBO (Engels in het Basisonderwijs). Deel 2 gaat over de leeftijdsgroep 11-15, de leeftijd van de leerlingen in de onderbouw. 

Het pre-A1 (en A1 niveau) in deel 2, samen met de hieronder beschreven tussendoelen voor het einde van de onderbouw (2e klas vmbo, 3 klas havo/vwo) kan je gebruiken als leerroute en ijkpunten voor de doorlopende leerweg voor Engels. 

  


De DTT heeft iets belangrijks opgeleverd: de Tussendoelen

De SLO heeft 128 waardevolle tussendoelen gemaakt voor Engels in de onderbouw. 

Tussendoelen inzetten voor het volgsysteem in de onderbouw 

Duidelijke richtlijnen voor de leerlijnen van de vaardigheden in de onderbouw.

Voor alle moderne vreemde talen zijn de tussendoelen van belang. Deze tussendoelen zijn op verzoek van OCW gemaakt voor digitale tussentijdse toetsing in de onderbouw. 

De DTT was gebaseerd op de tussendoelen die voor 5 schoolniveaus zijn gemaakt. Voor Engels zijn deze tussendoelen rechtstreeks afgeleid van het Europees Referentiekader. Deze tussendoelen bieden houvast voor het ontwikkelen van leerlijnen en toetsen voor 5 taalvaardigheden.  Voor andere moderne vreemde talen kunnen deze tussendoelen een belangrijke rol spelen vanaf niveau A 0.5 tot niveau B1.

De tussendoelen kunnen voor meerdere doelen worden ingezet:

·       formatieve toetsing tot niveau B1

.    bouwstenen voor een leerlingvolgsysteem 

.    nieuwe methodes

Voor het Engels zijn de doelen gebaseerd op het ERK.  Ze zijn belangrijk voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Ze markeren namelijk het eindniveau van de onderbouw en het beginniveau van de bovenbouw. 

De tussendoelen voor het vmbo zijn voor einde leerjaar 2.  Voor havo/vwo is dat einde leerjaar 3.

Punt voor punt

  •      Er zijn tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen.
  •      De 128 tussendoelen voor Engels zijn gebaseerd op het ERK.
  •      Tussendoelen zijn iets anders dan kerndoelen en de eindtermen.
  •      Ze zijn voor Engels het streefniveau van de onderbouw en het beginniveau van de bovenbouw.
  •      De doelen zijn de basis voor de tussentijdse toetsing, maar ook van belang voor het leerlingvolgsysteem en  formatieve assessment.
  •      Scholen kunnen deze doelen opnemen in het vakleerplan.


Z ie de slo site voor alle tussendoelen voor Engels en de andere kernvakken in de onderbouw,  Deze tussendoelen zijn geformuleerd op diverse beheersingsniveaus (vmbo bb, kb, gl-tl, havo en vwo), zodat de inhoud van de toets voor iedere leerling een gepaste uitdaging biedt, en vormen de basis voor een diagnose - een soort  tussentijdse toets - aan het eind van de onderbouw. De tussendoelen worden geënt op de kerndoelen van de onderbouw, de referentieniveaus, de eindtermen en voor Engels op het Europees Referentiekader (ERK).

Achtergrond van deze doelen

 Als vervolg op het actieplan Beter Presteren zijn de tussendoelen gemaakt voor de onderbouw vo, voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Deze tussendoelen zijn geënt op 

  1. de kerndoelen van de onderbouw
  2. de eindtermen van de examenprogramma's 
  3. het Europees Referentiekader (ERK)

De tussendoelen moeten heldere leerdoelen zijn, met duidelijke beheersingsniveaus. Bij het opstellen van de tussendoelen is men terug gaan werken van het examen naar het eind van de onderbouw. De tussentoets die dan plaats zal vinden geeft aan of de leerling op schema ligt op weg naar het eindexamen.  


Tussendoelen geven de docent houvast bij het maken van gefundeerde keuzes

Bij de tussendoelen Engels  is een differentiatie aangebracht tussen 2 vmbo-bbl, 2 vmbo-kb/gl/tl, 3 havo en 3 vwo.  

Vmbo-bb 2 = A1
Vmbo-kgt 2 =A2
Havo/vwo 3 = B1 
 
Voor de vaardigheid schrijven 2 vmbo-bbl wijkt het niveau af en bevindt zich tussen A0 en A1. In de 
Companion Volume (nieuwe versie - 2018- van het ERK basisdocument)  is er sprake van een A0.5 niveau, oftewel pre-A1.

 


In de Companion staat een aantal nieuwe beschrijvingen voor A1

Deze komen binnenkort hier te staan

 

   

 2019      jonomul@me.com      Jan Mulder