onderbouw

Nieuwe methodes voor Engels in de onderbouw

Kern Engels  uitgever Boom vo    

   verschijningsdata 2019

Wired    uitgever Blink

   verschijningsdata 2019

Engels Vervolg A1   uitgever Deviant

bovenbouw praktijkonderwijs en vso


Commerciële leerlingvolgsystemen Engels, onderbouw VO 2019

Citovolgsysteem, Arnhem

Diatoetsen (voorheen Diataal), Groningen

Toets.nl, Bureau ICE, Culemborg   folder

Deze bedrijven bieden digitale toetsen voor Engels in de onderbouw, gebaseerd op het ERK.  

Belangrijke aandachtspunten: Is de toets adaptief? Kan de toets op elk gewenst moment worden ingezet? Kan het gemaakt worden op alle gangbare computer platforms? Summatieve toetsing, of ook formatieve toetsing? 


Andere aanbieders van onderbouwtoetsen voor Engels

Language Level Assessment (LLA), Deviant, Amersfoort

A-vision,  DTT, Apeldoorn

Learnbeat, Leiden


Leerroutes en ijkpunten voor Engels in de onderbouw

 Nieuwe ERK descriptoren en Tussendoelen SLO

Voor de onderbouw - zeker voor het vmbo in de BB en KT, is de nieuwe ‘pre-A1’  niveau en ook de ERK Descriptors of Language Competences for Young Learners' zeer interessant.  

Daarnaast zijn de tussendoelen voor Engels ook bruikbaar voor de doorlopende leerlijnen en leerlingvolgsystemen vanaf de brugklas vmbo G/T en havo/vwo. 

ERK descriptoren young learners

De Raad van Europa heeft in 2018 een belangwekkend ERK document uitgebracht: Descriptors of Language Competences for Young Learners. Deel 1 is vooral interesant voor EIBO (Engels in het Basisonderwijs). Deel 2 gaat over de leeftijdsgroep 11-15, de leeftijd van de leerlingen in de onderbouw. 

Het pre-A1 (en A1 niveau) in deel 2, samen met de hieronder beschreven tussendoelen voor het einde van de onderbouw (2e klas vmbo, 3 klas havo/vwo) kan je gebruiken als leerroute en ijkpunten voor de doorlopende leerweg voor Engels. 

  

Tussendoelen voor de onderbouw inzetten voor het volgsysteem

De SLO heeft 128 waardevolle tussendoelen gemaakt voor Engels in de onderbouw. 

Voor het Engels zijn de doelen gebaseerd op het ERK.  Ze zijn belangrijk voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Ze markeren namelijk het eindniveau van de onderbouw en het beginniveau van de bovenbouw. 

De tussendoelen voor het vmbo zijn voor einde leerjaar 2.  Voor havo/vwo is dat einde leerjaar 3.

Punt voor punt

  •      Er zijn tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen.
  •      De 128 tussendoelen voor Engels zijn gebaseerd op het ERK.
  •      Tussendoelen zijn iets anders dan kerndoelen en de eindtermen.
  •      Ze zijn voor Engels het streefniveau van de onderbouw en het beginniveau van de bovenbouw.
  •      De doelen zijn de basis voor de tussentijdse toetsing, maar ook van belang voor het leerlingvolgsysteem en  formatieve assessment.
  •      Scholen kunnen deze doelen opnemen in het vakleerplan.

Voor alle tussendoelen voor Engels en de andere kernvakken in de onderbouw,  zie de slo site

Deze tussendoelen zijn geformuleerd op diverse beheersingsniveaus (vmbo bb, kb, gl-tl, havo en vwo), zodat de inhoud van de toets voor iedere leerling een gepaste uitdaging biedt, en vormen de basis voor een diagnose - een soort  tussentijdse toets - aan het eind van de onderbouw. De tussendoelen worden geënt op de kerndoelen van de onderbouw, de referentieniveaus, de eindtermen en voor Engels op het Europees Referentiekader (ERK).

Achtergrond van deze doelen

 Als vervolg op het actieplan Beter Presteren zijn de tussendoelen gemaakt voor de onderbouw vo, voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Deze tussendoelen zijn geënt op 

  1. de kerndoelen van de onderbouw
  2. de eindtermen van de examenprogramma's 
  3. het Europees Referentiekader (ERK)

De tussendoelen moeten heldere leerdoelen zijn, met duidelijke beheersingsniveaus. Bij het opstellen van de tussendoelen is men terug gaan werken van het examen naar het eind van de onderbouw. De tussentoets die dan plaats zal vinden geeft aan of de leerling op schema ligt op weg naar het eindexamen.  

Tussendoelen geven de docent houvast bij het maken van gefundeerde keuzes

Bij de tussendoelen Engels  is een differentiatie aangebracht tussen 2 vmbo-bbl, 2 vmbo-kb/gl/tl, 3 havo en 3 vwo.  

Vmbo-bb 2 = A1
Vmbo-kgt 2 =A2
Havo/vwo 3 = B1 
 
Voor de vaardigheid schrijven 2 vmbo-bbl wijkt het niveau af en bevindt zich tussen A0 en A1. In de nieuwste versie van het ERK basisdocument is er sprake van een A0.5 niveau, pre-A1.

 


 

   

 2018                                                                                                                                                   jonomul@me.com